Ponúkané služby

Systém HACCP sa skladá z týchto po sebe nasledujúcich činností:

 1. Vymedzenie výrobnej činnosti a úloh
 2. Ustanovenie pracovnej skupiny pre tvorbu systému kritických bodov
 3. Prevedenie popisu výrobku
 4. Zistenie očakávaného použitia výrobku a analýza rizika
 5. Zostavenie prúdového diagramu
 6. Potvrdenie prúdového diagramu
 7. Analýza nebezpečia a posúdenie jeho závažnosti a rizika
 8. Identifikácia kontrolných bodov (CP)
 9. Identifikácia kritických kontrolných bodov (CCP)
 10. Stanovenie znakov a hodnôt kritických medzí pre každý kontrolný bod (CP) a každý kritický kontrolný bod (CCP)
 11. Vymedzenie systému sledovania zvládnutého stavu v kritických bodoch
 12. Stanovenie nápravných opatrení pre každý kritický bod
 13. Zavedenie dokumentácie
 14. Stanovenie overovacích postupov
 15. Schválenie plánu systému (verifikácia a audit )

Ponúkané produkty

 • Projekt HACCP vrátane auditu
 • Hygienicko sanitačný plán v zmysle HACCP
 • Prevádzkový poriadok (stravovanie, ubytovanie, kaderníctvo, sauna, fitnes centrá, solárium a pod.)
 • Prepracovanie HACCP a Hygienicko sanitačného plánu v súlade so zákonom o verejnom zdravotníctve 355/2007 platným od 1.9.2007a Vyhláškou MZ SR 533/2007 o spoločnom stravovaní platnou od 1.12.2007
 • Ročná aktualizácia a audit podľa európskych štandardov "THE DUTCH NATIONAL BOARD OF EXPERTS HACCP"
 • Školenia, semináre a kurzy