Čo je HACCP?

Systém kritických bodov - HACCP - Analýza nebezpečia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch.

Systém kritických bodov je systém zaisťujúci zdravotnú nezávadnosť potravín zavedením preventívnych opatrení, ktorý zahrňuje:

 • Kontrolu technologických úsekov, v ktorých môže dôjsť k vzniku zdravotného nebezpečia.
 • Definovanie opatrení, ktorými sa predchádza vzniku nebezpečia.
 • Postupy sledovania a posudzovania funkcie systému.
 • Účinné zaistenie bezpečnosti produkcie.
 • Prenesenie konkrétnej zodpovednosti zdravotnej nezávadnosti na pracovníkov na všetkých úrovniach výroby.

Prečo zavádzať systém kritických bodov (HACCP)?

Od nadobudnutia platnosti Zákona o potravinách vyplýva povinnosť zavedenia Systému kritických bodov v znení zákona.

Obecné dôvody:

 • vývoj produkcie potravín smeruje k minimálnemu opracovaniu - riziko otráv z potravín stúpa - až 30% populácie vyspelých krajín je ročne postihnuté onemocnením zažívacieho traktu
 • objavujú sa rezistentnejšie kmene niektorých patogénnych mikroorganizmov (Salmonella enteritidis a pod.)
 • v súčasnosti používané mikrobiologické metódy neumožňujú získať výsledky dostatočne včas pre rýchlu realizáciu nápravných opatrení.

Pozitívne dôsledky zavedenia systému kritických bodov (HACCP):

 • posunutie kontroly do oblasti prevencie
 • celkové zvýšenie kvality
 • racionalizácia výrobných postupov

Prístup kontrolných orgánov

Novým zákonom sa mení vzťah štátu k zdravotnej nezávadnosti potravín, garancie bezpečnosti prechádzajú na výrobcu. Mení sa tiež prístup kontrolných orgánov. Kontrola je zameraná viac na správne zavedenie a funkciu systému kritických bodov. Overovanie preventívnych opatrení (správna voľba kritických bodov, spoľahlivo vedená dokumentácia atď. bude v kontrole nemenej významná ako vyšetrovanie vzoriek.)