Hazard Analysis Critical Control Points


?o je HACCP ?

Systém kritických bodov - HACCP - Analýza nebezpe?ia narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikácia kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch.

Systém kritických bodov je systém zaisťujúci zdravotnú nezávadnosť potravín zavedením preventívnych opatrení, ktorý zahr?uje:
 • Kontrolu technologických úsekov, v ktorých môže dôjsť k vzniku zdravotného nebezpe?ia.
 • Definovanie opatrení, ktorými sa predchádza vzniku nebezpe?ia.
 • Postupy sledovania a posudzovania funkcie systému.
 • Ú?inné zaistenie bezpe?nosti produkcie.
 • Prenesenie konkrétnej zodpovednosti zdravotnej nezávadnosti na pracovníkov na všetkých úrovniach výroby.

Pre?o zavádzať systém kritických bodov (HACCP)?

Od nadobudnutia platnosti Zákona o potravinách vyplýva povinnosť zavedenia Systému kritických bodov v znení zákona.

Obecné dôvody:
 • vývoj produkcie potravín smeruje k minimálnemu opracovaniu - riziko otráv z potravín stúpa - až 30% populácie vyspelých krajín je ro?ne postihnuté onemocnením zažívacieho traktu
 • objavujú sa rezistentnejšie kmene niektorých patogénnych mikroorganizmov (Salmonella enteritidis a pod.)
 • v sú?asnosti používané mikrobiologické metódy neumož?ujú získať výsledky dostato?ne v?as pre rýchlu realizáciu nápravných opatrení.
Pozitívne dôsledky zavedenia systému kritických bodov (HACCP):
 • posunutie kontroly do oblasti prevencie
 • celkové zvýšenie kvality
 • racionalizácia výrobných postupov
Prístup kontrolných orgánov

Novým zákonom sa mení vzťah štátu k zdravotnej nezávadnosti potravín, garancie bezpe?nosti prechádzajú na výrobcu. Mení sa tiež prístup kontrolných orgánov. Kontrola je zameraná viac na správne zavedenie a funkciu systému kritických bodov. Overovanie preventívnych opatrení (správna vo?ba kritických bodov, spo?ahlivo vedená dokumentácia at?. bude v kontrole nemenej významná ako vyšetrovanie vzoriek.)


Ing. Vladimír Holečko

 • Tvorba projektov pre HACCP
 • Spracovanie prevádzkových poriadkov
 • Auditor pre HACCP
 • Poradca pri MP SR

telefón: +421 55 6715819
mobil: +421 905 341038mapa stránky

Valid: XHTML 1.0 Strict | CSS 2

© 2006, Ing. Vladimír Holečko. Design a realizácia Allforweb.sk